Najave događaja i obuka

"Osnovna obuka za posrednika u rešavanju sporova (medijatora) - ONLINE"

Program osnovne obuke posrednika sprovodi se u pet radnih dana.

U toku jednog radnog dana obuka traje pet školskih časova od po 45 minuta.

Datum i mesto održavanja obuke: 08.06.-12.06.2020. godine (16:00h – 21:30h), ONLINE

Program obuke za posrednike realizuje se na osnovu Pravilnika o Programu osnovne obuke za posrednika, donetog od strane Ministrstva pravde na osnovu člana 44. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova (Sg.RS.br.55/14).

Cena obuke: 30.000 RSD (moguće je plaćanje na rate)

Po uspešnom završetku osnovne obuke, polaznici stiču Uverenje o završenoj osnovnoj obuci za posrednika, koje je jedan od preduslova za izdavanje dozvole za posredovanje (licence) i upis u Registar posrednika.

Napomena:
 
Za učešće na obuci, svakom polazniku, je neophodan računar sa integrisanim ili eksternim mikrofonom i kamerom, kao i stabilna internet konekcija.

"Posrednik kao registrovani subjekt privrednog poslovanja (specijalizovana obuka)"

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA OBUKE
19.06 – 20.06.2020. godine., ONLINE

Zašto ova obuka?
– Saznaćete kako da započnete i na koji zakonski način da obavljate privrednu delatnost
– Upoznaćete se sa osnovnim pojmovima o pravnim subjektima i pravnim aktima od značaja za posrednika;
– Upoznaćete se sa svom regulativom koja utiče na obavljanje vaše privredne delatnosti
– Upoznaćete se sa postupkom registracije kod APR-a, kao i radnjama nakon registracije koje posrednik
preduzima (poslovanje, poreske obaveze, obavezno socijalno osiguranje, radno angažovana lica, lična primanja,
poslovanje s inostranstvom i dr.);
– Upoznaćete se sa javim bazama (apr, croso, e-porezi, lpa, e-id, e-uprava, e-zdravlje, poreska uprava, e-katastar,
centralna evidencija ograničenja prava i dr.);
– Upoznaćete se sa finansijskom operativom ( fakturisanje, obavezne evidencije, poslovne knjige, elektronsko
plaćanje, kvalifikovano elektronsko potpisivanje);
– Upoznaćete se sa postupakom inspekcijskog nadzora nad radom posrednika;
– Upoznaćete se sa aktivnim subvencijama u cilju samozapošljavnja;
– Upoznaćete se sa elektronskim poslovnjem i pružanjem usluga na daljinu (on-line);
– Upoznaćete se sa pravnim i etičkim normama nastupa u javnosti
– Po uspešnom završetku specijalzovane obuke, polaznici stiču Uverenje o završenoj specijalzovanoj obuci za posrednika iz odredjenje oblasti. Specijalzovanje obuke su jedan od preduslova za produžetak dozvole za posredovanje (licence) jer predstvaljaju dokaz o kontinuiranom usavršavanju.

TRAJANJE PROGRAMA
Ukupno trajanje programa je 15 časova (15x45min).
Vremenski period: dva (2) radna dana

BROJ SATI STRUČNOG USAVRŠAVANJA KOJI SE STIČE:
Uspešnim završetkom obuke polaznici stiču 15 sati stručnog usavršavanja

PREDAVAČI
Prof. dr Snežana Knežević, dipl. ekon.
Ass. MSc Stefan Milojević, Mast. ekon., Mast. inž. saobr.

SVRHA PROGRAMA
Program “Posrednik kao registrovani subjekt privrednog poslovanja“ namenjen je posrednicima u rešavanju sporova koji žele da se upoznaju sa osnovnim pozitivnim propisima koji regulišu obavljanje delatnosti posrednika u rešavanju sporova, naročito imajući u vidu da se delatnost posredovanja u rešavanju sporova može obavljati isključivo u formi preduzetnika.

Ovaj specijalizovani program polaznicima omogućava adekvatno razumevanje i primenu važećeg Zakona o privredim društvima, Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, Zakona o radu, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Pravilnika o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, Uredbe o klasifikaciji delatnosti i drugih pozitivnih propisa relevantnih za regularno obavljanje delatnosti posrednika u rešavanju sporova s aspekta pravnog i ekonomskog okvira.

CILJ PROGRAMA
Sticanje, usavršavanje, razvoj i održavanje kompetencija u funkciji efikasne primene znanja i veština za primenu regulative.

KOTIZACIJA
Cena obuke: 20.000rsd
Kotizaciju je moguće platiti na rate.